CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

กระบอกเครื่องกรองน้ำดื่ม

กระบอกเครื่องกรองน้ำดื่ม สีฟ้าใส

Model : กระบอกเครื่องกรองน้ำดื่ม

คุณสมบัติ :
กระบอกเครื่องกรองน้ำดื่ม สีฟ้าใส สามารถมองเห็นไส้กรองที่บรรจุภายในได้

ใช้บรรจุไส้กรองขนาด 2.5″ x 10″
ใช้กับรุ่น FP-349F, FP-449F, FP-549UF