CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814
น้ำประปา ปกติจะอยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานแต่ด้วยระบบท่อส่งที่ไกลจากบ้านคุณ ไม่อาจแน่ใจว่าน้ำสะอาดเพียงพอหรือไม่ อาจมีสิ่งปนเปื้อนติดมา รวมถึงคลอรีนในระบบฆ่าเชื้อ
น้ำกร่อย มีความกระด้างสูงและเป็นกรด-ด่างสูง ทำให้เกิดตะกรันกับสุขภัณฑ์ภายในบ้าน
น้ำบาดาล น้ำจากใต้พื้นดิน เป็นน้ำที่มีสนิมเหล็กเยอะสภาพน้ำมีตะกอนปนเปื้อนและมีสารเคมีตกค้าง เช่น สารตะกั่ว ทองแดง สนิมเหล็ก ฯลฯ และมีความกระด้างสูง ทำให้ผ้าขาวดูสกปรก